Stichting Event Alzheimer

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) 8578.O4.649

Contactgegevens:
De Boelelaan 1118
1081 HZ Amsterdam

Doel van de stichting

De stichting heeft de volgende doelstellingen:

* het (doen) organiseren van (fondsen wervende) evenementen, activiteiten en/of bijeenkomsten;

* het (doen) verstrekken van informatie, onder andere door gebruikmaking van de verschillende beschikbare vormen van media;

* samen te werken met diverse organisaties en instellingen;

* het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of naar het oordeel van haar bestuur daartoe bevorderlijk, nuttig en/of gewenst kunnen zijn;

* De stichting beoogd niet het maken van winst.

De stichting wordt bestuurd door vrijwilligers, aangevuld met professionals uit het bedrijfsleven. Zowel de bestuurders als de professionals verrichten hun werkzaamheden om niet.

In het beleidsplan van de Stichting Event Alzheimer wordt de strategie, doelstelling, beleid, ambitie, huidige situatie en het financieel beheer uiteengezet.

Activiteiten

In 2017 is het idee ontstaan om een jaarlijks evenement te gaan organiseren dat structureel geld moet gaan opleveren voor onderzoek naar Alzheimer. Uit dit idee is het comedyconcert All Mixed Up naar voren gekomen. All Mixed Up moet het comedyconcert van het jaar worden met Nederlandse topcabaretiers samen met de beste artiesten op één podium. Het eerste event heeft plaatsgevonden op 11 maart 2018 plaats in Studio 21.

Het stichting bestuur en de vrijwilligers hebben met behulp van SJB Media (SJB Media heeft in samenwerking met Stichting Event Alzheimer het concept gecreëerd en co-produceert het event.) het evenement gerealiseerd, evenals alle gerelateerde activiteiten in zijn geheel of een bijdrage geleverd door het inzetten van vrijwilligers (planning, stoelenplan, garderobe, public relations, marketing, sponsoren, VIP’s, parkeren, catering, contract onderhandelen, etc).

Werven, beheren en besteden van gelden

Het doel van de stichting is weergegeven onder het kopje “doel van de stichting”. In 2018 is het comedyconcert All Mixed Up gerealiseerd. De opbrengsten komen voort uit donaties, fondswerving, giften, sponsoring, kaartverkoop en aanverwante Alzheimer gerelateerde verkopen. De gelden worden beheerd door de penningmeester van de stichting en wordt periodiek onafhankelijk gecontroleerd. Het batige saldo wordt volledig ter beschikking gesteld aan Stichting VU medisch centrum Fonds voor onderzoek naar Alzheimer.

Stichting bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

* mevrouw Esther Suzanne Speijer, voorzitter;

* mevrouw Marissa Deborah Zwan, secretaris;

* de heer Jan Pieter Hoogstra, penningmeester.

* de namen van de bestuurders à zie hierboven

* het beloningsbeleid

De stichting heeft geen werknemers en de bestuurders voeren hun werkzaamheden onbezoldigd uit.

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording wordt gedeponeerd bij de kamer van koophandel.